Comunicat i proposta d'acord dels estudiants per a la desocupació de la Facultat d'Educació i Psicologia

25 de febrer de 2009 |

1. Sobre la participació
  • Realització d'eleccions parcials al sector dels estudiants a les dues facultats on aquests no tenen cap representant al Claustre: Turisme (en situació irregular des de fa mesos) i Ciències (que ha perdut recentment la seva única representant).
  • Que el rectorat reconegui les assemblees com a òrgan de representació dels estudiants.
2. Sobre el referèndum de congelació
  • Posicionament, a la Taula Nacional per la Universitat Pública, a favor d'una consulta vinculant a tota la comunitat universitària: “Cal congelar l'aplicació dels nous plans d'estudis, durant el proper curs 2009-2010, per tal de realitzar un procés de debat sobre l'adaptació catalana a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior i el futur de la universitat pública?”
3. Sobre el finançament
  • Compromís públic contra la mercantilització o privatització (directa o indirecta) de la UdG i el reconeixement de la manca de pressupost estatal per a l'adaptació dels estudis de la UdG a l'EEES.
4. Sobre els expedients
  • Comunicat conjunt Estudiants-Rectorat, com el que ja van signar conjuntament els estudiants i el rectorat de la Universitat de Lleida, en el qual es manifesta que: “No considerem vies pròpies de la resolució de conflictes les agressions personals, les implicacions en expedients disciplinaris o la via judicial que només aconsegueixen agreujar el clima de tensió i no permeten la presa de cap tipus de consens en el si de la Universitat.”